ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ» και με το δ.τ. “ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΕ”  στην 1η Γενική Συνέλευση μετά την άδεια ίδρυσης και έγκρισης του καταστατικού αυτής την 31η Ιανουαρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, στα γραφεία της Ανωνύμου Εταιρείας (Καραβέλα , Κτίριο Β του Εμπορικού Κέντρου “THE CITY”), όπου και η έδρα αυτής.

Αν κατά την ως άνω ημερομηνία δεν επιτευχθεί η κατά το Νόμο απαρτία για την λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι προσκαλούνται σε Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στον ανωτέρω χώρο 13η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00.

 

Α. ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εκλογή μελών Δ.Σ.

 

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στην τακτική Γενική Συνέλευση έχουν οι μέχρι 26η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Πέμπτη εγγεγραμμένοι μέτοχοι στο βιβλίου Μετόχων της Εταιρείας, το οποίο τηρείται στα γραφεία της Ανωνύμου Εταιρείας (Καραβέλα , Κτίριο Β του Εμπορικού Κέντρου “THE CITY”). Και στην περίπτωση της τυχόν Α’ Επαναληπτικής Συνέλευσης μέχρι και την 8η Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Τετάρτη εγγεγραμμένοι Μέτοχοι.

 

Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Επειδή από την Εταιρεία δεν έχουν ακόμη παραληφθεί οι οριστικοί τίτλοι Μετόχων καθώς και δεν έχουν ακόμη εκδοθεί οι οριστικοί τίτλοι από την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους, εφόσον δηλώσουν με έγγραφο τους στα ως άνω γραφεία της Ανώνυμου Εταιρείας, πρόθεση τους να συμμετάσχουν στην Συνέλευση, αναφέροντας συγχρόνως τα στοιχεία τους και τον αριθμό των μετοχών τους μέχρι την 26η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Πέμπτη, το πρωί των εργάσιμων ημερών από ώρα 10:00 έως και 14:00, ενώ στην περίπτωση της τυχόν Α’ Επαναληπτικής Συνέλευσης μέχρι την 8η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη τις ίδιες ως άνω ώρες.

Όσοι Μέτοχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο, οφείλουν να παραδώσουν στην Εταιρεία και έγγραφα αντιπροσώπευσης τους, μέχρι και την 26η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Πέμπτη, το πρωί των εργάσιμων ημερών από ώρα 10:00 έως και ώρα 14:00, ενώ στη περίπτωση της τυχόν Α’ Επαναληπτικής Συνέλευσης μέχρι και την 8η Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Τετάρτη, τις ως άνω ώρες.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Μετόχου προς τις διατάξεις του άρθρου 28 το κ.ν. 2190/1920 ο εν λόγω Μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

 

Λευκάδα, 03/01/2017

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Σταύρος Κουκουμπρής

Ο Πρόεδρος

Share